கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…

TED சைட்டில் ஒரு இசைப் பதிவு… Continue reading “கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…”

பழம்பொரி

ஜெயமோகன்க்கும் எனக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லையென்று நினைத்தேன். (அவர் கட்டுரைகளை மட்டுமே படிப்பவன் நான்).  Continue reading “பழம்பொரி”

சும்மா அதிர்தில்ல!

ராகா பேச ஆரம்பித்து விட்டார் … நான் எழுத ஆரம்பித்து விட்டேன் ….

சும்மா அதிருதில்ல …. (நில) நடுக்கம்தேன்.
சொல்லுதல் யார்க்கும் எளிதாம்… சரிதான்…
ஆனால் எழுதுவது கடினமாகத்தான் இருக்கிறது.
இன்னும் பயிற்சி தேவையோ?