உள்ளாட்சி: கேரளத்தின் முதல்வர், அமைச்சர்கள் இன்று எங்கு இருக்கிறார்கள்?

கேரளத்தின் முதலமைச்சர், அமைச்சர்கள் இவர்கள் எல்லாம் இன்றைய தினம் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று தெரியுமா?

Source: உள்ளாட்சி: கேரளத்தின் முதல்வர், அமைச்சர்கள் இன்று எங்கு இருக்கிறார்கள்?

Advertisements