கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…

TED சைட்டில் ஒரு இசைப் பதிவு… Continue reading “கிட்டார் இசை…தற்செயலாக…”

Advertisements

எதைத் தேடுகிறோமோ…

2௦17 – நியூ இயர் டே! Continue reading “எதைத் தேடுகிறோமோ…”